Privacy beleid

Privacyverklaring

Om goed te kunnen functioneren verwerkt de Voetzaak persoonsgegevens. Dit zijn zowel algemene als ook gezondheidsgegevens. Volgens de wet AVG hebben wij hiervoor uw toestemming nodig.

Wie is VoetZaak

Pedicurepraktijk Voetzaak is een handelsnaam met K.v.K nummer 08215093 gevestigd aan de Douglaslaan 5 te Gorssel. Voetzaak is verantwoordelijk voor de in dit privacy beleid beschreven verzameling en gebruik van persoonsgegevens.

Wet AVG

In mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan, om uw persoonsgegevens beter te beschermen. Elk bedrijf dat uw gegevens verwerkt (dit betekent: verzamelt en gebruikt) heeft hiervoor een goede reden nodig om dit te doen. In het geval van gezondheidsgegevens is er in de meeste gevallen uw uitdrukkelijke toestemming nodig. Voor VoetZaak betekent dit dat als VoetZaak uw toestemming niet heeft, VoetZaak u helaas niet mag behandelen. Voetzaak is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die VoetZaak verwerkt

Algemene gegevens, verkregen via email, telefoon, of persoonlijk contact. Dit bevat uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, emailadres en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact. Dit gebruikt VoetZaak voor het nakomen van de volgende overeenkomsten met u:

  • Het opnemen van contact met u

  • Het maken of wijzigen van een afspraak

  • Het aanmaken en bijhouden van een persoonlijk medisch dossier

  • Het versturen van een factuur

Medische gegevens, ingevuld door u op een vragenlijst en verkregen door de behandelaar van u tijdens consult en behandeling. Soms ook verkregen via een telefoongesprek of emailcontact met u. Medische gegevens bevatten uw medische behandelgeschiedenis, uw medicatiegebruik, complicaties, klachten en eventuele ziektes en/of aandoeningen. Dit gebruikt VoetZaak voor het nakomen van behandelovereenkomsten met u en voor het nakomen van de volgende wettelijke verplichtingen:

  • Het aanmaken, opvragen en bijhouden van een persoonlijk medisch dossier

  • Het beslissen of een behandeling plaats kan vinden

  • Het correct uitvoeren van een passende behandeling

Voetzaak maakt gebruik van een elektronisch dossier systeem. Dit systeem wordt geleverd en bijgehouden door een externe partij. Omdat het noodzakelijk is voor deze partij om toegang te hebben tot het gehele systeem en daarmee ook uw gegevens hebben wij duidelijke afspraken gemaakt. Zo mogen zij alleen persoonsgegevens verwerken als wij daar uitdrukkelijk om vragen of toestemming voor geven om bijvoorbeeld een fout in het systeem te repareren. Ook mogen, in dat geval, alleen gemachtigde personen werken met persoonsgegevens.

Buiten bovengenoemde derde partij om worden uw gegevens alleen intern verwerkt.

Hoe lang  persoonsgegevens bewaren

De Voetzaak  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wel is VoetZaak wettelijk verplicht om uw medisch dossier 15 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Voetzaak verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Voetzaak gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Voetzaak en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover VoetZaak beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar voetzaak. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Voetzaak wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Voetzaak neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via voetzaak@kpnmail.nl.

 

Algemene voorwaarden

 

Afspraken

Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak. Afspraken kunnen telefonisch, via de website (contactformulier) of via mail worden gemaakt.

De klant dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan VoetZaak te worden doorgegeven. Afmelding kan telefonisch of per mail plaatsvinden.

Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal VoetZaak 50% van het tarief voor de gereserveerde tijd doorberekenen.

Bij verhindering van de afspraak door VoetZaak dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de klant te worden doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur vantevoren.

Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijden zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden.

Tarieven

VoetZaak vermeldt alle tarieven van de behandelingen zichtbaar op de website van de praktijk. De tarieven zijn inclusief 21 % BTW.